اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت

هیئت وزیران باتوجه به فعالیت شبانه روزی کارکنان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آنها، آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت را اصلاح و شاغلان آزمایشگاه های تشخیص طبی را به زمره شاغلان بالینی مندرج در آیین نامه مذکور اضافه نمود.

بنابراین مطابق این اصلاحیه، شاغلان بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می‌شود که در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک‏‌بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‏ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی و آزمایشگاه های تشخیص طبی می‌باشند.

گفتنی است، به موجب قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلان بالینی رسته بهداشتی، درمانی، از مزایایی چون تقلیل ساعت کاری و … برخوردارند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • 496
  • 712
  • 21,432