امضای الکترونیکی برقراری تعرفه خدمات آزمایشگاهی

بسمه تعالی

 

  جامعه صنفی آزمایشگاهیان بالینی کشور، در ادامه پیگیری های مطالباتی این قشر خدوم و ایثارگر با عنایت به نوع فعالیت های تشخیصی و مستقل درخواست تعریف و تعیین حق تعرفه خدمات آزمایشگاهی را دارد.

لذا حمایت و امضای شما عضو فرهیفته کشور پشتوانه این مطالبه به حق خواهد بود.

 

تعرفه گذاری خدمات آزمایشگاهی

فرم جمع آوری امضای الکترونیک برای برقراری حق تعرفه گذاری خدمات آزمایشگاهی
  • ترجیحاً شماره موبایل جهت اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی یا مسیج.