حضور قجاوند درکمیسیون بهداشت و درمان مجلس ودیدار با دکتر نمکی و روسای کمیسیون

شنبه ۹۶.۵.۲۶ جلسه کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس و باحضور دکترنمکی وزیر بهداشت و درمان، معاونین وزیر، دکترپزشکیان نایب رییس اول مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت برگزار گردید.

دراین جلسه قجاوند رییس جامعه آزمایشگاهیان بالین کشور نیز به عنوان مهمان جلسه و درجهت پیگیری قانون ارتقای بهره وری ومشاغل سخت و زیان آورحضورداشت

قجاوند درحاشیه این جلسه دردیدارهای جداگانه با دکتر نمکی وزیر بهداشت ودرمان ،دکترنوبخت رییس کمیسیون ،دکترقربانی نایب رییس کمیسیون،دکترشهریاری عضوکمیسیون پیرامون مسایل جامعه آزمایشگاهی به گفتگو پرداخت .

قجاوند بصورت مکتوب گزارشی از مکاتبات صورت گرفته پیرامون قانون ارتقاء بهره وری به دکترنوبخت ارائه نمود ودکتر نوبخت نیز طی نامه ای ازدکتر نمکی درخواست نمود پیرو نامه کمیسیون مورخ ۹۸.۳.۱ درخصوص بهره مندشدن شاغلین درآزمایشگاههای کشور ازقانون مشاغل سخت وزیان آور وقانون ارتقاء بهره وری ارسال پاسخ تسریع گردد.

 

وآقای دکترنمکی نیز در پاسخ به نامه دکتر نوبخت دستور پیگیری این دوموضوع از معاونت توسعه را صادر نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.