کمیته امور استان ها

شرح وظایف کمیته امور استان ها

  • تسریع در جهت ترمیم و تکمیل تشکل های استانی

  • اجرای برنامه زمانبندی حضور اعضای تشکل های استانی در جلسات هیات مدیره کشوری به منظور پیگیری اخرین وضعیت استانها

  • هماهنگی در معرفی اعضای و نمایندگان دفاتر و شعب استانی به منظور حضور در جلسات مجمع عمومی

  • حضور به عنوان ناظر در انتخابات مجامع استان ها

  • همکاری با کمیته های حقوقی ، اداری جهت تدوین بانک اطلاعاتی

  • پیگیری اجرای مصوبات هیات مدیره در امور استان ها