درباره ما

 • آقای حسن قجاوند: (رئیس هیات مدیره)- تهران ۰۹۱۳۱۰۵۸۸۳۷
 • آقای حبیب الله فاضلیان: (دبیر)- شهرکرد ۰۹۱۳۳۸۴۲۹۲۴
 • خانم سمیرا کبیری: (نایب رئیس، کمیته روابط عمومی)- تهران ۰۹۱۲۴۷۰۷۴۸۷
 • خانم سپیده غلامی: ( عضو هیات مدیره، کمیته اداری و دانشجویی)- تهران ۰۹۱۲۲۹۰۳۴۰۵
 • آقای بهزاد لشگری: ( عضو هیات مدیره، کمیته رفاهی)- تهران ۰۹۱۹۵۵۱۶۳۰۴
 • آقای امیر طالبی لک: ( عضو هیات مدیره، خزانه دار)- ارومیه ۰۹۱۴۳۴۰۱۲۷۶
 • آقای حسین نازپرور: (عضو هیات مدیره، کمیته امور استانها)- چالوس ۰۹۱۱۳۹۱۱۷۴۵
 • آقای حفظ اله جهاندار: (عضو هیات مدیره)- ساری ۰۹۳۹۹۲۳۳۷۲۵
 • آقای مهدی سپهرنژاد: ( عضو هیات مدیره، کمیته حقوقی)- کاشان ۰۹۱۳۳۶۳۱۷۰۰
 • آقای بهرام حسین بیگی: ( عضو هیات مدیره)- قزوین ۰۹۱۲۶۸۱۳۷۷۹
 • آقای دوست محمد بلوچ: ( عضو هیات مدیره)- سیستان و بلوچستان ۰۹۱۵۹۴۵۰۶۰۳
 • آقای هدایت الله محمد زایی: (بازرس)- سیستان و بلوچستان
 • آقای علیرضا طالبی: (بازرس)- یزد