سامانه جمع آوری اطلاعات کارکنان شاغل در آزمایشگاههای بالینی کشور

این فرم صرفا جهت جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات و آمار شاغلین در آزمایشگاه های تشخیص طبی به منظور فراهم آوردن امکان برنامه ریزی صحیح و دقیق برای سازماندهی جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور تهیه و تنظیم شده است.

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.