آیین نامه داخلی

    (     بسمه تعالی )

آئین نامه داخلی جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور

1-    با توجه به تاریخ صدور پروانه مجوز فعالیت جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور ، زمان شروع  سه ساله مسئولیت هیئت مدیره کشوری در هر دوره از 30 فروردین محاسبه و هر سه سال یکبار انتخابات مذکور قبل از این تاریخ ( روز علوم آزمایشگاهی ) برگزار می گردد.
تبصره 1- الف : مسئول برگزاری انتخابات هیئت مدیره در دوره های بعد , هیئت مدیره قبلی بوده که مکلف است ضمن اعلام زمان انتخابات از دو ماه قبل نسبت به ثبت نام از نامزدهای انتخاباتی ، بررسی صلاحییت آنان ( از نظر شرایط مندرج در اساسنامه )  و اعلام اسامی داوطلبین واجد شرایط در سطح کشور و برگزاری همزمان انتخابات در همه استانها و در یکروز مشخص ( حدودا سه ماه قبل از تاریخ 30 فروردین ، با توجه به شرایط ) اقدام نماید .
تبصره 1- ب : هیئت مدیره قبلی مکلف به تنظیم و ارائه بیلان مالی و تراز عملیاتی بصورت شفاف و کامل به هیئت مدیره منتخب و ملزم به دراختیار گذاردن کلیه موارد اعم از دفاتر ، اسناد ، مدارک ، مهرها ، وجوه حسابها و ... در ازای دریافت رسید می باشد .

2 - جلسات هیئت مدیره کشوری هر سه ماه یکبار ( به صورت فصلی ) و جلسات عادی مجمع عمومی هر سه سال یکبار منعقد و در صورت ضرورت جلسات اضطراری دیگر بعنوان جلسه فوق العاده محسوب و برگزار می گردد .
تبصره 2- الف : اعلام زمان تشکیل جلسات با منشی هیئت مدیره و مرجع تشخیص ضرورت تشکیل جلسات فوق العاده پس از پیشنهاد بازرسین و یا یک سوم اعضاء هیئت مدیره به دبیر جامعه ( رئیس هیئت مدیره ) یا نایب رئیس هیئت مدیره ، نصف بعلاوه یک اعضاء هیئت مدیره خواهند بود که این استعلام به صورت تلفنی و اخذ نظرات و آراء اعضاء انجام خواهد پذیرفت .
تبصره 2- ب : حضور حداقل یک نفر از بازرسین در هر جلسه الزامی می باشد .
 
3  -  عالی ترین رکن جامعه , مجمع عمومی است که با حضور نمایندگان منتخب استانها در زمانهای لازم و ترجیحا در تهران تشکیل جلسه خواهد داد .
تبصره 3- الف : هیئت مدیره های استانها موظف به انتخاب نمایندگان استانی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می باشند که به ازای هر 100 عضو یک نفر تا سقف 10 نفر از هر استان خواهد بود .( برای ارقام فیمابین ملاک حضور نماینده  بالاتر از 50 می باشند که یک نفر لحاظ خواهد گردید ) .
تبصره 3- ب : حضور اعضاء هیئت مدیره در مجمع عمومی الزامی و خارج از تعداد نمایندگان استانها خواهد بود .

4 - هیئت مدیره جامعه که پس از مجمع عمومی بالاترین مقام جامعه می باشد کلیه اختیارات اجرائی و بخش مشخصی از اختیارات تصمیم سازی و تا سقف معینی از اختیارات مالی خود را به رئیس یا دبیرجامعه هیئت مدیره که منتخب خود هیئت مدیره می باشد تفویض می نماید .
تبصره 4- الف : دبیر جامعه یا مدیر عامل مکلف است تمامی اختیارات تفویضی و وظایف محوله را به نحو احسن و در چهار چوب اساسنامه جامعه و منطبق با موازین شرع و قوانین ساری و جاری نظام مقدس جمهوری اسلامی به انجام رسانیده و پاسخگوی هیئت مدیره و عندالزوم مجمع عمومی در قبال عملکرد خود باشد .
تبصره 4- ب : حدود اختیارات تصمیم سازی دبیر جامعه : در خصوص موارد نوظهور و مبتلابه شرایط زمانی : در راستای مصوبات هیئت مدیره در موارد مشابه تصمیم سازی نموده و یا حداقل تصمیمات مغایرتی با نص مصوبات نداشته باشد و در غیر این صورت موظف به هماهنگی با نصف بعلاوه یک اعضاء هیئت مدیره خواهد بود .
تبصره 4- ج : حدود اختیارات مالی دبیر جامعه یا مدیر عامل تا سقف  50000000 ریال بوده و برای مبالغ بیش از آن تا سقف  100000000 ریال موظف به اخذ موافقت دو سوم اعضاء بصورت تماس تلفنی می باشد و مبالغ بالاتر نیازمند تشکیل جلسه هیئت مدیره خواهد بود .
تبصره 4 – د : سقف مبالغ مذکور در حدفاصل دو جلسه هیئت مدیره بوده که می باید گزارش و تنظیم اسناد و مدارک آن با خزانه داری به انجام برسد . این سقف هر ساله قابل تجدید نظر خواهد بود .

5 - دبیر جامعه یا مدیر عامل ، سخنگوی جامعه و نماینده اقتدار و قدرت هیئت مدیره بوده و می باید در اعلام مواضع جامعه و پیگیری اهداف و مطالبات آن با اقتدار و قاطعیت عمل نماید .
تبصره 5- الف : هر یک از اعضاء هیئت مدیره جامعه می تواند در مصاحبه های رسانه ای شرکت نماید , منوط به اینکه قبلا با سخنگوی جامعه هماهنگی نموده باشد .

6 - هر گونه سوء استفاده از موقعییت و حدود اختیارات و یا عدم کارآیی از جانب دبیر جامعه یا هر یک از اعضای هیئت مدیره ، پس از گزارش و تائید بازرسان در جلسه هیئت مدیره مطرح خواهد شد و تشخیص اعضای هیئت مدیره ملاک تصمیم سازی و صدور رای خواهد بود .
تبصره 6- ب : چنانچه هر یک از اعضاء موردی را به عنوان تخلف مدیر عامل احساس نماید می بایست ابتدا آن مورد را با ذکر دلایل و شواهد به بازرس اطلاع دهد و پس از بررسی و تائید توسط بازرس در جلسه هیئت مدیره قابل طرح خواهد بود .

7 - تشکیل کمیته های داخلی بوسیله هیئت مدیره که زیر نظر دبیر جامعه یا مدیر عامل انجام وظیفه خواهند نمود از ضروریات اولیه برای جامعه است تا عهده دار مسئولیت های سازمان یافته درزمینه های مختلف آموزشی ، تبلیغی ، رفاهی و ... و امور بازنشستگان باشند .
8 - در هرجلسه مدیریت و نظم جلسه به عهده ریاست هیئت مدیره و در غیاب وی به عهده نایب رییس می باشد . ضمناً وظايف رئيس هیئت مدیره بدين شرح اعلام ميگردد:
الف ) تعیین مکان و اعلام زمان دقیق جلسات آتی با دبیر جامعه بوده که از طریق منشی به اعضاء حداقل دو هفته قبل از تاریخ جلسه بوسیله پیامک به اعضاء اعلام خواهد شد.
ب ) برپایی جلسات در زمان تصویب شده و اداره جلسات و نظم آن.
ج) طرح موارد دستور جلسات با رعايت اولويت ها.
د ) تشخیص اولیه اعلام تخلفات و غيبت هاي غير موجه اعضاء هیات مدیره و طرح آن در جلسه ، بدیهی است که تشخیص نهائی تخلفات به عهده هیت مدیره خواهد بود.
ه ) نظارت بر کار کمیته ها ؛ رابط بين آن ها  و نظارت مستقيم بر درستی انجام مسئوليت ها در کمیته ها در  اجرای وظايف محوله.
تبصره 8 – الف  : کليه مسئوليت هاي رييس هیئت مدیره در اين ماده ، در غياب وي ، متوجه نايب رئيس مي باشد.
تبصره 8 – ب  : در زمان اطلاع رسانی می باید علاوه بر زمان و مکان و نشانی دقیق جلسه، عنوان دستور جلسه نیز لحاظ  گردد.

9 -  جامعه دارای دفتری خواهد بود جهت  ثبت و ضبط  اسناد و مدارک و تعرفه های آرا و صورت جلساتی که به امضا رییس هیات مدیره جامعه رسیده و به مهر جامعه نیزممهور خواهد شد .
 
تبصره 9 – الف  : کليه مکاتبات و نامه های صادره به ادارات و سازمان های شهرستان ها که از طریق هیات مدیره هر استان و در سربرگ تشکل استانی انجام می شود نباید تحت عنوان جامعه کشوری انجام شود و فقط مشمول موضوعات درون استانی خواهد بود . این نامه ها باید با قید تشکل استانی و به صورت شماره گذاری استانی تنظیم و ارسال گردد.

تبصره 9 – ب  : کليه مکاتبات و نامه های صادره به ادارات و سازمان ها که از طریق ریاست  هیئت مدیره و با قید طرح در جلسات مشخص می شود باید با سربرگ و شماره گذاری جامعه کشوری و امضاء رئیس جامعه و یا نایب رئیس و ممهور به مهر جامعه انجام شود.

10- پس از طرح هر موضوع و بحث پیرامون موضوع مطروحه که از ناحیه اعضاء هیات مدیره و یا مشاورین و مدعوین در هر جلسه به  عمل می آید ، در صورت کفایت مذاکرات ( به پیشنهاد رئیس و پس از تصویب  اعضاء حاضر ) مبادرت به اخذ رأی به صورت کتبی یا شفاهی ( حسب مورد ) و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

11 – در جلساتی که کلیه اعضاء حضور داشته باشند ( 11 نفر ) ، مصوبات با نصف بعلاوه یک دارای اعتبار می باشد. در صورت غیبت هر یک از اعضاء ، ملاک اعتبار مصوبات دو سوم حاضرین در جلسه خواهد بود.

وظيفه منشي جامعه:
12 - منشی جامعه مسئوليت رسيدگي به امور جلساتی را که تحت نظر مستقيم رئيس جامعه مي باشد به شرح ذیل بر عهده داشته ودر غیاب وی این امر به نایب رئیس جامعه و یا یکی از اعضاء دیگر تفویض می گردد.
الف) رسيدگي به حضور و غياب اعضا و ثبت و اعلام آن به رئيس جلسه
ب ) ثبت رعايت نوبت متقاضيان جهت بیان مطالب.
ج ) ثبت و درج مذاکرات و مطالب و صورت جلسات در سربرگ جامعه
د ) تهیه پیش نویس مقدماتی ضرورت جلسات و قرائت آن در جلسه در حضور اعضاء.
ه ) ارسال مصوبات در اسرع وقت پس از پایان جلسه از طریق ایمیل/فکس به اعضاء هیات مدیره .
و) ارسال نسخه اصلی صورت جلسات به ریاست هیات مدیره و نسخه دوم برای نایب رئیس جهت بایگانی
ز ) اطلاع رسانی به هیات مدیره های استانی در جهت مصوبات جامعه
 
تبصره12- الف  : منشي مسئول رسيدگي و نگهداری از دفاتر و بایگانی اسناد کاغذی و مجازی(دیجیتال اعم از صوتی و تصویری) و غیر مالی می باشد و مسئولیت ثبت و ضبط مراسلات در دفاتر مربوطه به عهده ایشان خواهد بود.
تبصره 12 – ب  : از آن جا که مصوبات مطروحه در جلسات به صورت پیشنویس به امضاء هیئت مدیره می رسد، درجلسه آینده همان مصوبات باید به صورت تایپ شده در سربرگ به امضاء اعضاء حاضر در جلسه ای که صورت جلسه مربوط به آن است برسد .

تبصره 12- ج  : هرگونه تغییر ناشی از اشتباه در تایپ ، قلم گرفتگی و یا ازقلم افتادن و کلماتی که محمل سوء برداشت می شود، تنها از طریق رئیس هیئت مدیره تصحیح و به منشی ابلاغ خواهد شد.
13 - حضور در جلسات جامعه به تبع قانون نظام صنفي تکليف اعضاء هیئت مدیره خواهد بود.
 تبصره 13- الف  : اعضای هیئت مدیره قبل از امضاء ذیل صورت جلسات حق ترک جلسه را نخواهند داشت.چنانچه احدی از اعضا به هر دليل جلسه را ترک  و نسبت به توشيح صورتجلسه اقدام ننمايد ، به منزله عدم حضور در جلسه تلقي ميگردد.

تبصره13- ب  : تشخیص موجه و یا غیرموجه بودن غیبت عضو با گزارش منشی جامعه با هیات مدیره خواهد بود .
تبصره 13- ج  : دعوت از عضو غايب و حضور وی در جلسه رسيدگي به موضوع غیبت ضروری و استنکاف از حضور در جلسه مذکور مانع از اخذ تصميم در خصوص وی نخواهد شد.

14-  خزانه دارمالی مکلف است کلیه امورمالی را که هيات مدیره جامعه جهت اقدام یا بررسی احاله می نماید انجام داده و نتیجه را مستقیما یا از طریق منشی به هیات مدیره جامعه گزارش نماید.
تبصره14- الف  : کلیه اوراق مالی مانند اسناد و مدارک و فاکتور ها پس از تایید کارپرداز، باید به امضای خزانه دار و تائید رئیس هیئت مدیره برسد.
تبصره14 – ب  : گزارش مالی با درخواست هیات مدیره درجلسات پیش رو یا در پایان سال مالی قرائت می شود.

15-  چنانچه هيات مدیره جامعه جهت روشن شدن موضوعی خاص حضور نماینده خبره   یا کارشناس مربوطه را به عنوان میهمان مدعو درجلسه ای ضروری تشخیص دهد ، در این صورت حضور حداقل یک نفر ( رئیس یا نایب رئیس ) و بعلاوه فرد آگاه به موضوع مورد بحث ، الزامی است .

16 -  نایب رئیس جامعه موظف به پیگیری امور اداری بین ادارات و سازمان ها با جامعه و رفع و رجوع امور اجرایی و نیزمسئول روابط عمومی است و علاوه برآن مسئول نظارت برثبت و ضبط نامه های اداری و بایگانی و نگهداری دفاتر اداری بوسیله منشی می باشد.
تبصره 16 – الف  : یک نسخه از نامه های ارسالی با امضاء نایب رئیس که در شرایط عدم حضوررئیس هیئت مدیره عمل گردیده است باید جهت اطلاع رئیس هیئت مدیره ارسال گردد.
تبصره16 – ب  : پاسخگویی در راستای مصوبات مربوط به مطالب طبقه بندی شده از طرف هر یک از اعضاء که در جهت رسانه ای کردن آن اقدام کرده باشد لازم و ضرروری است .

17 -  جلسات منظم جامعه در نیمه دوم ماه سوم هر فصل برگزار می گردد و در موارد خاص با اطلاع قبلی جابجا خواهد شد .

18 - این آیین نامه در  هیجده ماده و بیست و چهار تبصره  برحسب اختیارات تفویضی اجلاس مورخ  28/3/1390  مجمع به هیئت رئیسه تدوین و در  جلسه مورخ  13/7/1392  هیئت رئیسه مطرح و با رای قاطع اعضا به تصویب کلیه حاضرین رسید .

حبیب ا... فاضلیان

حیدر تیموری راد

مجتبی حیدری

سید امیر حسن قرشی

سید مصطفی هوشیاری

یونس پروین

حفظ ا... جهاندار

هدیه نعمتی

سید مسعود علوی

حسن قجاوند

علی عبائیان

 
 
 
امکانات

 
پیوندها 
  
 
تمام حقوق این سایت برای جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور، محفوظ است.