پيام دبير جامعه آزمايشگاهيان به دانشجويان عزيز در مورد آيين نامه جديد وزارت بهداشت
کد خبر: 170  | تاریخ خبر: 1396/03/18 16:40:12

دانشجویان فرهیخته وعزیزم
بدنبال بیانیه جابک وپیامدهای
تاثیرگذار آن؛ مبادرت به انجام
اقدامات لازم دیگری گردید که
امید وانتظار میرود: اصلاحیه
درجهت تامین نظرات دوستان
ما رقم بخورد و کار به سامان
برسدوهرگاه احساس کنیم که
جزاین ممکن است عمل شود؛
با قدرت بصحنه خواهیم آمد
پس لازم است ضمن متمرکز
شدن بر امتحانات پایان ترم؛
آمادگی کامل خود را نیزبرای
برگزاری احتمالی یک تجمع
بزرگ، حفظ وتقویت نمایید.
بدیهی است بمحض احساس
نیازوضرورت پیام فراخوان
تقدیم حضورتان خواهدشد.
خاک پای یکایک شماخوبان
حبیب الله فاضلیان
رئیس هیئت مدیره ودبیر
جامعه آزمایشگاهیان بالینی
کشور ( جابک )


 
 
امکانات

 
پیوندها 
  
 
تمام حقوق این سایت برای جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور، محفوظ است.