حضور هيات مديره جابك در جشن روز آزمايشگاه تهران و كنگره ارتقاء كيفيت خدمات ازمايشگاهي و جلسه هيات مديره
کد خبر: 169  | تاریخ خبر: 1396/02/05 10:59:42 گزارشی از جشن روزآزمایشگاه
وپانزدهمین کنگره ارتقاءکیفیت:
1شرکت درمراسم جشن همکاران
آزمایشگاهی نیروی دریایی که در
بیمارستان گلستان و با همکاری
اعضاءجابک برگزارگردیدوجناب فاضليان
به عنوان سخنران این مراسم ؛
طی سخنانی گفت: تنهاشخصی
میتواندعهده دارمسئولیت در
کارهای تشکیلاتی وتیمی باشد
که"دردآشناودردمنش"باشد؛اما
درد"منش" ومنیتش را نداشته
باشد؛ازخودخواهی فارغ؛ وقف
تلاش وکار برای دیگران گردد!!!
2مشارکت دربرگزاری جشن امسال
که درکتابخانه ملی و حضور همه
گروههامنعقدگردیدودبیرجابک
یکی ازسخنرانان مراسم بود!
ايشان دراین مراسم ضمن تبریک
روزآزمایشگاه به تمامی همکاران
آزمایشگاهی سراسرکشور نسبت
به برگزاری همزمان جشن دیگری
در دانشگاه تهران؛ابرازگلایه کرد
وبیان داشت:هرگونه حرکتی یا
گفتارورفتاری که ازآن دوگانگی
واختلاف استشمام شود جفا در
حق جامعه آزمایشگاهی کشور
است!!!سپس باگزارش تیتروار
حقوق ومطالبات درحال پیگیری
اظهارامیدواری نمود که در ایام
باقیمانده ازعمراین دولت بتوان
به دو مورد از آنها دست یافت!!
3حضوردرافتتاحیه کنگره در
روزبعد(31م)پیگیری افتتاح و
راه اندازی غرفه جابک کشوری
در بخش نمایشگاهی کنگره
جهت آشنایی وتعامل هر چه
بیشترباهمکاران بازدیدکننده!
4تشکیل جلسه هیئت مدیره
جابک که بررسی راهکارهای
پیش رو وملاقات درخواست
شده بارئیس جمهور؛و معاون
اول رابمنظور استفاده ازاندک
فرصت باقیمانده ازعمر دولت
یازدهم برای تحقق حداقل 2
مورددیگرازمطالبات؛دردستور
کارخودداشت!پیگیری تسریع
درابلاغ مشاغل سخت وزیان
آور درسازمان تامین اجتماعی
ومواردمصوب قبل مربوط به
بخش خصوصی وفرهنگسازی
کارتشکیلاتی ازجمله رئوس
دیگرمباحث این جلسه بود
5نشست اعضاء هیئت مدیره و
موسس جابک کشوری با اعضاء
هیئت مدیره های استانی جهت
هم اندیشی و همفکری و تبادل
نظردرخصوص موارد مبتلا به!!!
6حضورجناب فاضليان با جناب هوشیاری
در وزارت کشور ودیدار با2تن
ازمسئولین درمورد امور جاری!!!
7پیگیریهای متعددبادکترکشاورز
جهت دیدارمجدد باوزیرمحترم
و بامسئول دفتر دکترراعی؛قائم
مقام سازمان تامین اجتماعی
کشور؛جهت دیدار باایشان!!!!!
8حضور جناب فاضليان در پنل برنامه
صبح روزیکشنبه که پیرامون
نقش مسئول فنی درآزمایشگاه
و احیای دکترای حرفه ای ع.آ
بود وجمله ی یادگاری   ايشان
حسن ختام آن بود که با ذکر
جمله امام راحل که فرمودند
جمهوری اسلامی نه 1 کلمه
کم و نه 1 کلمه زیاد؛گفت :
دکترای حرفه ای نه 1 کلمه
کم و نه 1 کلمه زیاد!!!و این
درپاسخ بطرحphdوتخصص
علوم آزمایشگاهی بود!!!!!


 
 
امکانات

 
پیوندها 
  
 
تمام حقوق این سایت برای جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور، محفوظ است.