برگزاری دومین مجمع عمومی وفوق العاده جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور
کد خبر: 161  | تاریخ خبر: 1395/08/19 22:26:17

دومین مجمع عمومی وفوق العاده جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور در تاریخ 10 آبان95 ازساعت15-17 درسالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی تهران برگزار گردید

دستور جلسه:
گزارش عملكرد يكساله هيات مديره
ترازنامه مالي
انتخاب بازرسين
حضار: اعضا هیات مدیره های استانی و هیا ت موسس ونمایندگان استانی

 
چکیده گزارش  جلسه به نقل از دبیر جامعهحبیب الله فاضلیان دهکردی
:
 تغیرات اساسنامه مورد بحث
1-تغییرآدرس دفترجابک درماده
دو که مطلب ومشکلی نداشت!!
 
2درماده4بند4قبلا آمده بود:
حفظ وارتقای شان ومنزلت
جامعه آزمایشگاهیان ودفاع
ازهویت حرفه ای آنان!
که بواسطه ضرورت درمورد
پیگیریها؛کلمه:وامنیت شغلی
بعدازهویت حرفه ای اضافه
گردید؛
 
درماده4بند5نیز عبارت:
ونمایشگاههای تخصصی 
آزمایشگاهی بعدازهمایش
اضافه شد وموردی نداشت
 
درماده7تبصره4قبلا آمده بود
که استانها20%حق عضویت
خودرابرمبنای میانگین کشوری
به هییت مدیره کشوری بپردازند
که عبارت میانگین کشوری حذف
شد!!زیرا برخی استانهاکه حق
عضویت کمتری میگرفتندمبلغ
بیشتری بایدمیدادندکه منصفانه
نبود!!!
درماده17پیشنهادشدتبصره ای
اضافه شود به این صورت :
تشکیل جلسات هیئت مدیره در
فضای مجازی بشرط حضور
همزمان دوسوم اعضاءویکنفر
ازبازرسین رسمی ودارای وجاهت
واعتبارقانونی است منوط باینکه
مصوبات آنها مکتوب ودر اولین
جلسه حضوری به امضاءشرکت
کنندگان جلسه مربوطه برسد

اساس این پیشنهادضرورت
بهره مندی ازنظرات اعضاء
محترم هیئت مدیره درموارد
مبتلابه اضطراری است که
بعض اوقات پیشآمدمیکند
وبهترآن است که ازهمفکری
همه وبامسئولیت همه باشد
باتماس تلفنی کارهمفکری
وهم اندیشی قابل انجام 
است؛اماقبول مسئولیت
جمعی ایجاب میکند که
درقالب جلسه وصورت
جلسه وامضاءاعضاءباشد
 

درماده7تبصره6نیز کلمه هرماه
که مربوط به تشکیل جلسات
هیئت مدیره است به:هر3ماه
اصلاح شود
!!!

درماده18پیشنهادگردیدکه:
عبارت2دوره متوالی به دوره
های متوالی تغییرنماید!!
 
درماده20تبصره2هم بناشد:
اینکه بازرسین نمیتوانندازنزدیکان
نسبی وسببی اعضاءهیئت مدیره
وخودآنهایامدیرعامل باشند:کلمه
دبیرجامعه نیزاضافه شودکه جای
توجیه نگذارد که دبیراشکال ندارد
چون دراساسنامه نیست!!!@
 


 
 
امکانات

 
پیوندها 
  
 
تمام حقوق این سایت برای جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور، محفوظ است.